Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen B

Multifunctionaliteit als sterkte

Doel van de bouwsteen is om vóór 2021 een gedragen werkwijze te ontwikkelen voor multifunctionele dijken. Kansrijke locaties voor multifunctionele dijken worden in beeld gebracht. Er wordt gewerkt met pilots.

Daarnaast zal 'overgangsbeleid' ontwikkeld worden (met ruimere mogelijkheden voor bouwen op dijken). In deze bouwsteen wordt HHNK gezien als 'de ontwikkelaar van waterkeringen'. Den Helder wordt genoemd als mogelijke pilotlocatie.

Met deze werkwijze weten betrokken partners elkaar te vinden om tot ontwerpen te komen waarin de verschillende belangen verenigd zijn en die voor alle partners meerwaarde in zich hebben. De realisatie dient te gebeuren tegen de laagste maatschappelijke kosten en de hoogste maatschappelijke baten.
Dit vraagt om:

  • een gedeelde visie over de bedoeling achter ‘brede maatschappelijke meerwaarde van multifunctioneel gebruik van waterkeringen’;
  • aanpassingen in het toets- en ontwerpinstrumentarium;
  • een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen partners in het beheer en onderhoud;
  • mogelijke aanpassing van het juridisch instrumentarium om dit alles mogelijk te maken.

In de planperiode 2016 tot 2021 willen de partners een aantal pilots starten om bovenstaande punten uit te werken en te ontwikkelen. In 2015 stellen we vast welke pilots het zijn en wat de bijdrage is van de partners aan mensen en middelen.

Gemaakt door: Gemeente Den Helder, HHNK, ECN, PWN, Liander, Natuurmonumenten, Deltares en provincie Noord- Holland

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen