Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen D

Wat is er nodig om de herstelperiode na een overstroming zo kort mogelijk te houden en voor scenarioplanning van watercalamiteiten?

Overheden zetten zich in om preventief te handelen en een ramp te voorkomen. Wanneer een overstroming zich dan toch voordoet, hebben we plannen voor hoe er gehandeld moet worden.

Wat er na een overstroming voor nodig is om alles weer te herstellen kunnen we wel in grote lijnen bedenken, maar is tot op heden geen onderdeel geweest van de planvorming.

Deze bouwsteen richt zich op verbetering van de samenwerking tussen betrokken partijen, onder meer door een gezamenlijk 'coördinatieplan overstromingen' op te stellen (inclusief nazorgfase en communicatiestrategie richting inwoners). Verder worden  overstromingsscenario's verfijnd met 3Di en wordt een multidisciplinair netwerk/team ingesteld voor de nazorgfase.

Acties die in de planperiode in het kader van de bouwsteen opgepakt moeten worden zijn:

  1. Verfijnen van overstromingsscenario’s, aan de hand van 3Di. De effecten en consequenties van een overstroming worden hiermee in beeld gebracht.
  2. Verkenning wat er nodig is om tot een gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’ te komen. Hierbij wordt tevens onderzocht welke bestaande plannen er al zijn en in hoeverre deze kunnen worden benut. We organiseren in het najaar van 2014 een startbijeenkomst organiseren.
  3. Als onderdeel van de verkenning  wordt tevens onderzocht wat moet worden geregeld om de benodigde gegevens op orde te krijgen en te verkrijgen.

Gemaakt door: HHNK, Defensie, LTO, Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, Veiligheidsregio Noord Holland Noord, ProRail, gemeente Den Helder, gemeente Langedijk, Waternet, RUD Noord Holland Noord, KPN, Liander, Rijkswaterstaat, gemeente Bergen, gemeente Schagen, provincie Noord-Holland

Meer informatie