Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen E

Bewustwording aan de hand van meerlaagsveiligheid.

Enerzijds richt de bouwsteen zich op het meenemen van waterveiligheid in de ruimtelijke besluitvorming, anderzijds op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van de burger.

Dat laatste wordt ook in bouwsteen D opgepakt binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van het coördinatieplan overstromingen, door middel van een regionaal programma van risicocommunicatie.
Er wordt voorgesteld om met betrokken partijen een programma van risicocommunicatie te ontwikkelen op basis van het regionaal risicoprofiel van de veiligheidsregio's. Acties in de bouwsteen:

  1. Vanuit Rijkswaterstaat wordt een module grootschalige evacuaties bij overstromingen (MEGO) ontwikkeld. De DG van Rijkswaterstaat heeft de Veiligheidsregio's uitgenodigd aan dit project deel te nemen. Onderdeel van deze module is ook het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers. Hiervoor zullen landelijke campagnes worden opgezet. Van belang is om hier aansluiting bij te zoeken en na te gaan welke onderdelen in communicatie en inhoud regionaal verder dienen te worden uitgewerkt. (Dit wordt geborgd door het team dat met het gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’ aan gang gaat).
  2. Provincie en HHNK verkennen wat er voor nodig is om te zorgen dat ruimtelijke ordenaars bij gemeenten waterveiligheid als ordenend principe hanteren.

Gemaakt door: HHNK, Defensie, LTO, Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, Veiligheidsregio Noord Holland Noord, ProRail, gemeente Den Helder, gemeente Langedijk, Waternet, RUD Noord Holland Noord, KPN, Liander, Rijkswaterstaat, gemeente Bergen, gemeente Schagen en provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen