Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen G

Slim gebruik van het neerslagoverschot.

De ambitie van deze bouwsteen luidt: ‘De beschikbare hoeveelheid water in ruimte en tijd zo optimaal en doelmatig mogelijk verdelen’.

De verdeling van het neerslagoverschot en de aanvoer via de rivieren is niet evenredig verdeeld over het jaar. De uitdaging is het zoetwateroverschot op te slaan in natte perioden en terug te winnen in droge perioden om droogte en verzilting van landbouw-, natuur- en stedelijke gebieden te bestrijden.
Drie parallelle ontwikkelpaden worden genoemd (indachtig de Trias Aquatica):

  1. draagvlak, bewustwording en samenwerking;
  2. kennis, innovatie, praktisch onderzoek en pilots;
  3. afwegingskader, systeemontwikkeling en beheer.

We ontwikkelen per gebied een operationeel beheerssysteem dat berekent welke maatregelen in welke volgorde genomen moeten worden.

Stapsgewijze aanpak:

  • kansen- en knelpuntenanalyse voor het gebied;
  • op basis hiervan gebiedsprioritering en per gebied kosten/batenanalyse;
  • op basis hiervan een haalbaarheidsstudie en afwegingskader;
  • daarna no-regretmaatregelen.

Slim gebruik maken van het neerslagoverschot betekent ook dat waterkwaliteit (onder andere zoet/zout en nutriënten) en wateroverlast integraal worden meegewogen. Ook het zoeken naar functiecombinaties en het betrekken van het stedelijke gebied is cruciaal.

Gemaakt door: LTO, Deltares, HHNK, Rijkswaterstaat, Natuumonumenten, Staatsbosbeheer, Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Het Blauwe Hart, Alterra

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen