Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen H

Bodemdaling in veenweiden

Bodemdaling in veengebieden is vooral het gevolg van veenoxidatie, die in belangrijke mate wordt beïnvloed door de grondwaterstand in de zomer.

Door klimaatverandering (hogere temperaturen, droogte) zal de snelheid van de bodemdaling met meer dan 50% kunnen toenemen. Bodemdaling treedt op omdat voor de (huidige) landbouw (grondgebonden melkveehouderij) ontwatering moet plaatsvinden. Bij de veenoxidatie komen broeikasgassen vrij. De directe gevolgen van de bodemdaling zijn:

  • een ingewikkelder en daardoor duurder watersysteembeheer;
  • hogere kosten voor het onderhoud van hoogwatervoorzieningen voor wegen, ondergrondse infrastructuur en het voorkómen van funderingsschade door paalrot.

Het voorstel is om een Innovatieprogramma Veen (IPV) op te zetten, waarmee in de periode na 2021 bodemdaling substantieel kan worden beperkt. Het programma richt zich onder andere op het oplossen van kennishiaten, de aanleg van onderwaterdrainage, innovaties in landbouwmethoden en de introductie het CO2 carbon credits systeem.

Gemaakt door: Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Water, Land & Dijken, LTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, HHNK, LEI, Alterra, Deltares, WUR, Tauw.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen