Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen I

Noodventielen goed geregeld

Deze bouwsteen gaat over zogenoemde 'noodventielen'. Dit zijn locaties die in extreme situaties ingezet kunnen worden om overtollig water tijdelijk op te slaan, zodat elders wateroverlast wordt voorkomen.

De ambitie van de bouwsteen is om noodventiellocaties te creëren, inclusief inrichting en alle benodigde regelgeving. Deze kunnen worden geactiveerd in situaties waarbij het hele veiligheidssysteem op orde is, maar er toch nog extreme piekbelastingen optreden die lokaal moeten kunnen worden opgevangen.

Deze extreme piekbelastingen kunnen niet binnen het structurele veiligheidsprogramma worden opgevangen, omdat ze te onvoorspelbaar, te weinig frequent of te ongevaarlijk zijn. Tegen de achtergrond van de onvoorspelbaarheid en de lage frequentie van de inwerkingstelling van zo’n noodventiel, is het gewenst dat de mogelijkheden voor het grondgebruik zo min mogelijk worden beperkt.

Gemaakt door: Natuurmonumenten, HHNK, LTO en Gemeente Alkmaar.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen