Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen N & P

Welke waterkwaliteit willen we met z’n allen? Tweede fase KRW doelen, doelbereik en maatregelen.

Uit de verzamelde informatie van vele betrokkenen in het gebiedsproces blijkt dat de variatie in ons gebied en het gebruik van water meer maatwerk en flexibiliteit vragen dan de KRW biedt. Daarom zijn tijdens een aantal sessies met gebiedspartijen verschillende, soms tegengestelde belangen en ideeën van gebruikersgroepen opgehaald over schoon en gezond water.

Visserij: Vertegenwoordigers van de (sport)visserij noemen voldoende leefgebied en vrij verkeer zonder blokkades als belangrijkste kwaliteit. Te veel waterplanten in het water wordt als negatief bestempeld. Water kan voor vissers ook te schoon zijn.

Natuurbescherming: Voor de natuurbeschermingsorganisaties staan het realiseren van natuur en het vergroten van de biodiversiteit bovenaan.
De waterkwaliteit moet dat doel ondersteunen. Het vasthouden van gebiedseigen water en het hanteren van een flexibel peil zijn hierbij belangrijk.

Landbouw: Hoewel brak water voor de natuur soms gewenst is, heeft de landbouw juist zoet water nodig. Drinkwater voor vee mag vooral geen giftige stoffen bevatten. Voor het vee is van belang dat water fris ruikt, helder is en dat de oevers voldoende stabiel zijn om te kunnen drinken.
Voor de beregening van de gewassen is schoon water nodig dat vrij is van verontreinigingen, bacteriën en chemische stoffen. De landbouw hecht veel waarde aan een goed imago. De landbouw- sector heeft er belang bij om de maatschappij te laten zien hoe ze haar praktijk voortdurend aanpast aan nieuwe inzichten en technische mogelijkheden om waterverontreiniging te voorkomen.

Recreatie: Voor waterrecreanten staat beleving centraal. Waterbeleving draagt bij aan welzijn en welbevinden. De toegankelijkheid is daarbij een aandachtspunt. Mogelijkheden voor boottochtjes, paden langs het water voor wandelaars en fietsers, visplekken maar ook de gelegenheden om eendjes te voeren scoren goed1. Recreanten en inwoners houden niet van rommel, zwerfvuil, dode vissen en kroos in het water. Voorlopig zijn ze al tevreden als HHNK de plaatsen waar veel recreanten komen, extra controleert en communiceert over de aanwezige kwaliteit.

Publicaties
Er is een informatieboekje gemaakt 'Schoon en gezond water, kaderrichtlijn water 2016-2021' en een poster met KRW-maatregelen.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen