Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen O

Samen werken aan goed bodembeheer.

Duurzaam bodembeheer draagt bij aan een robuuster watersysteem en biedt agrariërs een aantrekkelijk economisch perspectief. Hier worden dus meerdere belangen mee gediend.

Bij het tegengaan van bodemverdichting, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en gezonder bodemleven vindt minder afspoeling en uitspoeling plaats. De bodem kan ook beter omgaan met hevige regenbuien en is beter bestand tegen uitdroging (minder beregening nodig).
De ambitie van deze bouwsteen is dat de agrarische sector en HHNK in 2021 een duidelijk beeld hebben van de effecten van bodembeheermaatregelen op de gewasproductie en op het watersysteem.

Er is dan ervaring opgedaan in samenwerkingsprojecten waarin maatregelen zijn uitgevoerd en geëvalueerd om de kwaliteit van landbouwbodems te verbeteren. Dit betreft maatregelen zoals het verhogen van het organische stofgehalte, alternatieve grondkering, dieper wortelende gewassen, pendelwormen, alternatieven voor het injecteren van mest, maatregelen om organische stofkringlopen te sluiten en het verwerken van gecomposteerd riet van natuurgebieden.

Gemaakt door: HHNK, LTO, provincie Noord-Holland, Alterra, KAVB en Natuurmonumenten.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen