Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bijlagen

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Dit Waterprogramma omvat het beleid, de maatregelen, de programma’s en de projecten die we in de periode 2016 tot en met 2021 samen met anderen gaan uitvoeren. De nadere uitwerking van de opgaven vindt plaats in plannen en besluiten. Denk hierbij aan gebiedsplannen, de Keur en de legger. Daarnaast doet het Waterprogramma een aanzet tot mogelijke onderzoeken. Deze plannen kunnen m.e.r.-plichtige onderdelen bevatten.
Download bijlage 1: Milieueffectrapportage (PDF)

KRW-maatregelen
Zie voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen per KRW-waterlichaam de KRW-factsheets. Deze zijn te ontsluiten via: www.hhnk.nl/schoonwater.
Download bijlage 2: KRW-maatregelen (PDF)

Maatregelenprogramma Deltaplan Voldoende Zoet water
Het Deltaplan Zoetwater is het uitvoeringsprogramma bij de Deltabeslissing Zoetwater uit het Nationale Deltaprogramma. Het is een gezamenlijk plan, afgestemd met de provincies en waterbeheerders rondom het IJssel- en Markermeer. Het plan geeft inzicht in wat op korte termijn nodig is om op lange termijn maatregelen te kunnen nemen.
Download bijlage 3: Maatregelenprogramma Deltaplan Voldoende Zoet water (PDF)

Begrippenlijst
Toelichting op een aantal specifieke begrippen, zoals die in het Waterprogramma worden gebruikt.
Download bijlage 4: Begrippenlijst (PDF)