Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Crisisbeheersing

Door de toename van welvaart en bevolking achter de dijken, onder zeeniveau, wordt waterveiligheid steeds belangrijker. We zetten in op het voorkomen van overstromingen, maar we moeten ook voorbereid zijn voor als het dan toch een keer mis gaat.

Bij de voorbereiding op crises, de feitelijke bestrijding én de nazorg is een samenhangende en efficiënte crisisbeheersing van groot belang. We hebben ons daarom verbonden aan de landelijke visie ‘Samenwerking in crisisbeheersing’ van de Unie van Waterschappen en aan het daarmee samenhangende uitvoeringsprogramma.

Deze visie luidt:

In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen waterbeheerders en door het aangaan van optimale allianties met hun belangrijkste partners in crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s.