Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Financiën

De beschreven opgaven en ambities van HHNK in dit Waterprogramma worden, zoals in de inleiding toegelicht, in volgende jaren opgenomen in ons meerjarenplan (MJP) en begroting.

Om een indicatie te geven bij de kosten die gepaard gaan per deelthema, zijn aan het eind van elk themahoofdstuk de totaal geraamde kosten weergegeven uit het MJP 2015-2018 voor de eerste drie jaren van de planperiode: 2016-2018.

Hieronder volgt de totaalsom, ook conform het MJP 2015-2018.

Financiële kaders

De financiële kaders van HHNK zijn met volgend plaatje weer te geven:

Vernieuwing, programma's en beheer staat voor al ons werk, waar geld voor nodig is. Dit Waterprogramma is een paraplu voor al onze watergerelateerde programma's. Daarnaast hebben we programma(s) voor de wegen.

Als we meer geld uitgeven kan dat twee dingen betekenen: ofwel we moeten meer belasting gaan innen via de heffing, of we moeten meer geld gaan lenen, en dus onze schuld laten toenemen.
De driehoek maakt duidelijk dat deze drie factoren onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden; als de een toeneemt of afneemt, dan heeft dat altijd gevolgen voor een of beide andere factoren.

Het bestuur van HHNK heeft een helder kader gesteld:

Heffing: het totaal te innen bedrag van de heffing mag tot en met 2016 per jaar maximaal 4% stijgen en daarna tot 2019 per jaar maximaal 3,6%. Over de periode daarna is nog geen kader afgesproken (hoort jaarlijks bij het opstellen van het MJP).

Schuld: de totale schuld (geleend kapitaal) mag niet meer bedragen dan maximaal 2,5 maal de belastingopbrengst. We halen deze norm conform MJP 2015–2018 vanaf 2018 en daarna neemt de schuldenpositie verder af, tot factor 2 van de belastingopbrengst in 2019. Het streven is om de schuld ruim onder de 2,5 te houden.

Vernieuwing, programma's & beheer: doordat de heffingsstijging en maximale schuld zijn vastgezet moet de omvang van de programma's (de uitgaven) passen binnen die kaders, deze zal zo gekozen worden dat we er niet overheen gaan. Het huidige MJP 2015–2018 past binnen deze kaders.

EMU-saldo: Naast de drie genoemde factoren geldt er vanuit het Rijk een kader voor het EMU-saldo. Deze mag niet onder een vastgestelde norm zitten. Dit legt een beperking op het jaarlijks maximaal te lenen bedrag. In het MJP 2015-2018 voldoet de meerjarenbegroting in alle jaren aan de EMU-norm. Voor meer toelichting wordt verwezen naar het MJP 2015-2018.

Ruimte om te vernieuwen
Het uitgangspunt is dat budget voor vernieuwingen wordt gevonden via het budget voor het beheer, omdat het vaak vervangingen of verschuivingen betreffen in ons werkpakket. Voor vernieuwingen die extra middelen vragen wordt jaarlijks bij het opstellen van het meerjarenplan de ruimte bepaald binnen de genoemde financiële kaders. Dit doen we door te prioriteren en afwegingen te maken in de eerder beschreven driehoek. Op termijn willen we de kosten zo goed mogelijk per maatschappelijk effect in beeld brengen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kosten voor het VBK-programma, die nu onder zijn gebracht bij het maatschappelijk effect 'Waterveiligheid', zodanig in beeld worden gebracht dat ook duidelijk is hoeveel in dit programma besteed wordt aan het maatschappelijk effect 'wateroverlastbestrijding'.

Cijfers in dit waterprogramma
De cijfers in de thema hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:

  • De kosten van vernieuwingen vallen doorgaans onder het budget van het beheer binnen het betreffende thema.
  • Voor de cijfers van de programma's zijn de totale netto investeringsramingen genomen in de MJP periode 2016–2018. Dus inclusief inkomsten en subsidies.
  • Voor de cijfers van de beheeropgaven zijn de totale netto exploitatielasten genomen in de MJP periode 2016–2018. Dus inclusief inkomsten en subsidies.
  • De exploitatielasten van wateroverlast en watertekort vallen in het MJP 2015-2018 samen onder 'Voldoende water'. Omdat voor beheer watertekort momenteel nauwelijks geld is begroot, zijn de totale kosten van 'Voldoende water' op beheer wateroverlast gezet.
  • Nota bene: de gepresenteerde cijfers omvatten niet alle uitgaven van HHNK, het gaat hier alleen om de investeringen en exploitatielasten per inhoudelijk thema. Ondersteunende taken zoals omschreven in hoofdstuk MVO van het MJP 2015–2018 zijn niet opgenomen.
  • De benodigde financiering voor uitwerking van de bouwstenen is waar voorhanden meegenomen als vernieuwing, hierbij is telkens een inschatting gemaakt welk aandeel gedragen moet worden door HHNK.
  • Het streven is om op termijn het Meerjarenplan en dit Waterprogramma met elkaar te verweven tot één document.

Bestuurlijke toelichting bij tussentijdse versie:

Nu zijn de cijfers van MJP 2015-2018 gebruikt. In juni 2015, voordat dit Waterprogramma definitief wordt vastgesteld, worden de cijfers van MJP 2016–2019 ingevoegd. Dan ontbreken nog de kosten van de jaren 2020 en 2021. In 2018 wordt het Waterprogramma tussentijds herijkt. Dan worden de kosten van de laatste twee jaren ingevoegd op basis van het dan actuele MJP.

Voetnoot:
(13) Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de investeringen aan HWBP2 in genoemde jaren. Deze investeringen aan HWBP2 worden nagenoeg geheel gefinancierd door het Rijk. Het netto bedrag geeft aan wat HHNK zelf bijdraagt in deze jaren.