Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Samenvatting

De komende jaren staan we voor de taak ons beheergebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Deze thema’s werken we in dit Waterprogramma nader uit.

Het Rijk heeft inmiddels beleid ontwikkeld om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, onder meer met het Deltaprogramma. In dit Waterprogramma bouwen we voort op onze eigen Deltavisie (2012), waarbij we de landelijke Deltabeslissingen verankeren.

Welke benadering kiezen we bij de uitvoering van onze taken?
Dit Waterprogramma is in nauwe samenwerking met onze omgeving tot stand gekomen. Samen met de provincie, LTO, natuurorganisaties, PWN, kennisinstituten en Rijkswaterstaat hebben we gezamenlijke doelen en opgaven geïdentificeerd. Deze zogenoemde bouwstenen hebben we samen met zeventig betrokken organisaties, waaronder de gemeenten, uitgewerkt. Alle opgaven zijn benaderd vanuit het effect dat we willen bereiken, uitgaand van een evenwicht tussen efficiency, effectiviteit en duurzaamheid. We werken de opgaven in dit Waterprogramma effectgericht en gebiedsgericht uit.

Hoe zorgen we in de toekomst voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon water in Hollands Noorderkwartier?
Voor Waterveiligheid volgen we de benadering van meerlaagsveiligheid, opgenomen in het Nationale Waterplan. Sterke waterkeringen blijven bepalend voor de waterveiligheid. Het nieuwe landelijke veiligheidsbeleid is gebaseerd op een risicobenadering. De kans op een overstroming en de mogelijke gevolgen bepalen het gewenste veiligheidsniveau. We gaan daarom naar een andere manier van toetsen, ontwerpen en gegevensbeheer. We passen beheer, onderhoud en vergunningverlening aan, onderzoeken de functie van regionale en overige waterkeringen bij de waterveiligheid en we steunen innovatieve oplossingen. Intussen gaan we door met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook continueren we ons programma om de boezemkades te versterken.

Wateroverlast is schadelijk, maar niet levensbedreigend. De komende periode ontwikkelen we een basisniveau voor de preventie en maken we gezamenlijk werk van gevolgbeperking. We vergroten en verbeteren de flexibele besturing van het systeem en spreken een schaderegeling af. Waar mogelijk nemen we het groot onderhoud van stedelijk water over van gemeenten. We versterken onze adviesrol in de ruimtelijke ordening, om verbeteringen in ons watersysteem te kunnen koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen. We ronden ons programma Wateropgave af, waardoor het risico op wateroverlast beperkt wordt.

Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. De kans op zoet watertekort wordt in de komende jaren groter, onder invloed de klimaatverandering. We zorgen daarom voor een duurzame en eerlijke verdeling van het zoet water met de huidige infrastructuur. We gaan dat doen door duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water. In de planperiode stellen we een programma op voor het uitwerken van de voorgenomen strategie.

Voor schoon en gezond water zetten we lopende uitvoeringsprogramma’s en beheersactiviteiten voort. In overleg met onze partners hebben we maatregelen bepaald voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor wij een resultaatverplichting aangaan. Het programma Schoon en Gezond water vervangt het huidige KRW-programma, omdat dit een ruimere doelstelling heeft gekregen. We werken nu ook aan de opgaven die worden bepaald door belangen en eisen van de omgeving.
We werken nauw samen met de gemeenten in ons gebied en met PWN aan een doelmatig en duurzaam afvalwaterketenbeheer. We zetten stevig in op innovaties die hieraan bijdragen, op effectgericht werken en op bronaanpak.

Crisisbeheersing: als het toch dreigt fout te gaan moeten we klaar staan. Daarom zorgen we er samen met onze partners voor dat we daadkrachtig kunnen handelen bij een (dreigende) crisis. Daarnaast werken we watergerelateerde risico’s uit in risicoprofielen, benoemen we zogenoemde hotspots en nemen we die op in de Waterrisicokaart. We bepalen het vereiste kwaliteitsniveau van de crisisbeheersingsorganisatie op grond van het maatschappelijk aanvaardbare schadeprofiel. Ook leveren we een actieve bijdrage aan het Coördinatieplan overstromingen van de veiligheidsregio’s.

Welke kosten gaan hier mee gepaard?
Onderstaande tabel geeft een indruk van de kosten die gepaard gaan met de beschreven opgaven in dit Waterprogramma.


Voetnoot:

(1) Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de investeringen aan HWBP2 in genoemde jaren. Deze investeringen aan HWBP2 worden nagenoeg geheel gefinancierd door het Rijk. Het netto bedrag geeft aan wat HHNK zelf bijdraagt in deze jaren.