Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Schoon en gezond water

We zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater. De Kaderrichtlijn Water (KRW) helpt ons daarbij. We nemen maatregelen om een goede chemische en biologische waterkwaliteit te realiseren.

Het ambitieniveau wordt bepaald door maatschappelijke wensen en door doelstellingen die zijn uitgewerkt voor de KRW. We nemen beheer- en verbeteringsmaatregelen, maar niet tegen elke prijs. De afspraken in het Nationale Waterplan en de Deltavisie geven richting aan de manier waarop we beheren en verbeteren.

De afgelopen jaren is door zowel HHNK als de gemeenten veel geïnvesteerd om de effecten van lozingen uit de afvalwaterketen zoveel mogelijk te beperken. Onze rwzi's voldoen aan de lozingseisen uit de Waterwet. De gemeenten leveren inspanningen om te voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Deze sporen zijn erop gericht emissies vanuit de rioolstelsels te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Hiermee draagt het beheer van de (afval)waterketen direct bij aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen, ook voor de KRW. Onderstaand plaatje geeft de water-cyclus weer, waarbij ook de relatie tussen onze KRW-doelen en het beheer van de afvalwaterketen zichtbaar wordt.

De watercyclus

De KRW (2000) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 (met een uitloop naar 2027) op orde is. Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. Enerzijds om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, anderzijds om ervoor te zorgen dat andere landen geen last meer hebben van de verontreinigingen die hun buurlanden veroorzaken.

De visie op het thema schoon water luidt:

We gaan met onze gebiedspartners voor schoon water en stemmen samen de eisen en de wensen aan de functies af.