Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Wateroverlast

Het Rijk en de provincie hebben hun waterbeleid voor de periode 2016-2021 vastgelegd in het Nationale Waterplan en de Watervisie Noord-Holland. Het Nationale Waterplan geeft richting, de Provinciale Watervisie geeft kaders en doelen voor de planperiode.

Deltabeslissing IJsselmeer
Het Nationale Waterplan wordt herzien naar aanleiding van de Deltabeslissing IJsselmeer. De kern daarvan is dat het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer tot 2050 op het huidige niveau blijft en daarna hooguit beperkt meestijgt met de zeespiegel. Het IJsselmeergebied krijgt in het voorjaar en de zomer flexibel peilbeheer; de oevers krijgen een flexibele inrichting. ‘Adaptief deltamanagement’ is hierbij een belangrijke richtlijn, die stapsgewijs keuzes mogelijk maakt.

Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie
Het Nationale Waterplan doet voorstellen over ruimtelijke adaptatie. We hebben met de andere overheden afgesproken om waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te wegen bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, herontwikkelingen en investeringen in beheer en onderhoud. Bij deze afwegingen doorlopen we de stappen ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’. Belangrijke instrumenten zijn de Watertoets, de handreiking ruimtelijke adaptatie en een stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie.

Onze visie
Sinds in 2000 het rapport 'Waterbeheer in de 21ste eeuw' verscheen heeft HHNK hard gewerkt aan het wateroverlastbestendig maken van het watersysteem. Stuwen zijn verbeterd, er zijn waterbergingen aangelegd en de gemaalcapaciteit is hier en daar vergroot, conform de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'. In 2017 wordt dat programma afgerond. Dan voldoen de watersystemen aan de afspraken die we in het Bestuursakkoord Water hebben afgesproken. De klimaatverandering zet echter door en HHNK wil niet opnieuw starten met een programma voor het graven van waterbergingen. Dat is kostbaar en vraagt ruimte en het is ook niet wat onze omgeving graag wil. Dat hebben we bij het maken van de Deltavisie vastgesteld. Daarin werd geconstateerd:

Wateroverlast is schadelijk, maar (meestal) niet levensbedreigend
We willen overlast daarom niet tegen elke prijs voorkomen. We willen wel naar een zo groot mogelijke flexibiliteit bij het beheer van het totale watersysteem (boezem en polders), zodat we bij clusterbuien snel (anticiperend) gebruik kunnen maken van de ruimte die we in het watersysteem hebben en die we met ons programma gecreëerd hebben. Daarbij willen we ook gebruik maken van de ideeën en inzichten die ontwikkeld zijn onder de vlag van 'slimwatermanagement'. Dat vraagt om doorontwikkeling van de (automatische) peilbeheersing, snelle weerberichtinterpretatie en samenwerking met verschillende gebieden, die in tijden van uiterste nood als noodventiel kunnen fungeren.