Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Watertekort

Tot voor kort konden nog maar weinig mensen zich voorstellen dat Noord-Holland ooit een zoetwater-tekort zou kunnen krijgen, met zoveel IJsselmeer- en Markermeerwater voor de deur. Maar gezien de klimaattrends, de verwachte neerslagtekorten in de toekomst, de droge zomer van 2003 en het droge voorjaar van 2011 (droger dan 1976) willen we dit onderwerp nadrukkelijker agenderen. In de Deltavisie is daarom de volgende visie opgenomen:

Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. We zorgen voor een duurzame en eerlijke verdeling op een basaal niveau en met de huidige infrastructuur.

Tekort aan zoetwater in droge tijden leidt in Hollands Noorderkwartier vaak tot verziltingsproblemen, bijvoorbeeld in de Noordkop of in de diepe droogmakerijen. In het veenweidegebied leidt langdurige droogte tot extra inklinking. We bestrijden dat nu door de aanvoer van water uit het Markermeer, maar bij uitzonderlijke droogte is de vraag of dat voldoende gewaarborgd kan worden; het water moet tenslotte ook nog over grote afstanden in ons gebied verplaatst worden. Daarom willen we, conform de Deltavisie, werken met de zogenoemde 'Trias Aquatica':

  • zuinig met zoetwater;
  • inzetten en ontwikkelen van ‘nieuwe’ zoetwaterbronnen;
  • veiligstellen van de klassieke zoetwaterbronnen: het IJssel- en Markermeer.

Deze trits moet niet worden opgevat als een prioriteitsvolgorde. Het is een strategie met verschillende sporen die in samenhang moeten worden bezien.

Omdat watertekort nog een relatief nieuw onderwerp is moeten we nog veel uitzoeken. Daarom agendeert dit hoofdstuk vooral onderwerpen en thema's en kunnen we nog niet zoveel oplossingen concretiseren om het watertekort te bestrijden of te voorkomen. De oplossing alleen zoeken in meer wateraanvoer biedt op lange termijn geen soelaas meer; dan is de rek uit het systeem vandaan.

Deltabeslissing Zoetwater
Het Deltaplan Zoetwater is het uitvoeringsprogramma bij de Deltabeslissing Zoetwater uit het Nationale Deltaprogramma. Het is een gezamenlijk plan, afgestemd met de provincies en water-beheerders rondom het IJssel- en Markermeer. Hierin staan maatregelen en instrumenten in het nationale hoofdwatersysteem, het regionale watersysteem en bij gebruiksfuncties. Het plan geeft inzicht in wat op korte termijn nodig is om op lange termijn maatregelen te kunnen nemen.

De afspraken in het Nationale Waterplan en de regionale Deltavisie geven richting aan de manier waarop we beheren en verbeteren. We zetten in op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water.